Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”)
mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo
Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności,
stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Cyrylą Maciejewską,
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mia Fashion Cyryla Maciejewska – zwanej dalej
,,Sprzedawcą”, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych
osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych
osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich
danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych jest: MiaFashion, Cyryla Maciejewska z siedzibą przy ul.
1 Maja 30/40 lokal 44 95-100 Zgierz, tel. +48 784-608-683, adres e-mail
miafashion.pl@gmail.com

2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia w sklepie internetowym http://miafashion.pl

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i
przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia w sklepie
internetowym: http://miafashion.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe
zrealizowanie zamówienia.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego
po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

9. Postanowienia wstępne

9.1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

9.2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 2 wrzesnia 2020 r. oraz określa
m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania
przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo
wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia
oraz w procesie Rejestracji konta; prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych, gdzie znaleźć
informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego Plików
cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze strony Sklepu internetowego, zasady
zgłaszania reklamacji.

9.3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie
nie zbieramy danych osobowych takich osób.

9.4. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn
internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane
linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie
Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich
polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem
Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

9.5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej
treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Definicje
„Polityka prywatności” – jest to niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Sprzedawca” – jest nią Cyryla Maciejewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mia
Fashion, 95-100 Zgierz, 1 Maja 30/40 lokal 44, NIP 7292603771, REGON 386893770, widniejącą
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej;

„Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem
https://miafashion.pl ;

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na
mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę
internetową dostępną pod adresem https://miafashion.pl lub przesyłając swoje dane osobowe
w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym.

„Konto indywidualne” – jest to panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych
w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym
przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez
Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

„Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez
Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje
następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

„Rejestracja konta” – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Klienta
w Sklepie internetowym w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Sklepu
internetowego, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko,
adres e-mail, hasło;

„Logowanie do Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do
zalogowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu
przez niego Rejestracji – poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail,
hasło;

„Usługi” – oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też
prowadzenie Konta indywidualnego;

Hosting i dane dostępowe

Na nasze strony internetowe można wchodzić