Polityka prywatności

 Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej Polityce prywatności, stąd też przy każdym wejściu na Stronę uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Niniejsza polityka prywatności przedstawia m.in.: zasady kontaktu z Cyrylą Maciejewską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Mia Fashion Cyryla Maciejewska – zwanej dalej ,,Sprzedawcą”, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, źródła pozyskiwania danych osobowych, zakres oraz cel przetwarzania danych osobowych, czas przez jaki przetwarzane są dane osobowe oraz prawa jednostki dotyczące ich danych osobowych. 

  1. Administratorem Państwa danych jest: MiaFashion, Cyryla Maciejewska z siedzibą przy          ul. Zarzewska 9, 93-184 Łódź, tel. +48 784-608-683, adres e-mail shop@miafashion.pl. 
  2. Celem zbierania danych jest realizacja zamówienia w sklepie internetowym https://miafashion.pl
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia w sklepie internetowym: http://miafashion.pl. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Postanowienia wstępne

9.1. Niniejszy Sklep internetowy prowadzi Sprzedawca.

9.2. Niniejsza Polityka prywatności zaczyna obowiązywać od dnia 2 wrzesnia 2020 r. oraz określa m.in. zasady kontaktu ze Sprzedawcą, zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez Państwo wprowadzone poprzez stronę Sklepu internetowego poprzez wypełnienie Formularza zamówienia oraz w procesie Rejestracji konta; prawa Klientów dotyczące ich danych osobowych, gdzie znaleźć informacje o wykorzystywanych podczas korzystania ze strony Sklepu internetowego Plików cookies, wymagania sprzętowe niezbędne do korzystania ze strony Sklepu internetowego, zasady zgłaszania reklamacji.

9.3. Niniejsza polityka prywatności nie jest skierowana do osób poniżej 16 roku życia i świadomie nie zbieramy danych osobowych takich osób. 

9.4. W ramach Sklepu internetowego mogą znajdować się linki zewnętrzne (hiperłącza) do witryn internetowych, wtyczek lub aplikacji, należących do innych podmiotów. Kliknięcie we wspomniane linki lub udzielenie pozwolenia na połączenie może spowodować zbieranie lub udostępnianie Państwa danych. Nie mamy kontroli nad tymi witrynami i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich polityki prywatności. Po opuszczeniu strony naszego Sklepu internetowego, zachęcamy zatem Państwa do przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

9.5. Poprzez akceptację niniejszej Polityki prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z jej treścią, akceptuje jej warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

Definicje

„Polityka prywatności” – jest to niniejszy dokument o nazwie „Polityka prywatności”;

„Sprzedawca” – jest nią Cyryla Maciejewska, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Mia Fashion, 93 184 Łódź, NIP 7292603771, REGON 386893770, widniejącą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;                                                                                                                           

 „Sklep internetowy” – należy przez to rozumieć witrynę internetową dostępną pod adresem https://miafashion.pl ;

„Klient” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną działającą na swoją rzecz lub na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, lecz posiadającej na mocy ustawy zdolność prawną, a która skorzystała ze Sklepu internetowego przeglądając witrynę internetową dostępną pod adresem https://miafashion.pl lub przesyłając swoje dane osobowe w celu rejestracji Konta indywidualnego w Sklepie internetowym.

„Konto indywidualne” – jest to panel przypisany indywidualnie do Klienta po rejestracji danych w systemie Sklepu internetowego, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności Sklepu internetowego;

„Formularz zamówienia” – formularz, za pomocą którego Klient zamawia Towar oferowany przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym i określa sposób dostawy, w którym Klient podaje następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu;

„Rejestracja konta” – należy przez to rozumieć formularz służący do zarejestrowania Klienta  w Sklepie internetowym w celu utworzenia Konta indywidualnego za pośrednictwem Sklepu internetowego, poprzez który Użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło;

„Logowanie do Konta indywidualnego” – należy przez to rozumieć formularz służący do zalogowania Klienta do Konta indywidualnego w Sklepie internetowym – po uprzednim dokonaniu przez niego Rejestracji – poprzez który Klient podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, hasło;

„Usługi” – oznacza  zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, czy też prowadzenie Konta indywidualnego;