Regulamin
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem https://miafashion.pl
1.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną
1.3. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy za pomocą witryny https://Miafashion.pl/
(zwanym dalej „Sklepem internetowym” ) jest Cyryla Maciejewska prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Mia Fashion ul. 1Maja 30/40 lokal 44, 95-100 Zgierz, NIP:
7292603771, Regon : 386893770 widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
1.4. Regulamin ten skierowany jest do wszystkich użytkowników oraz określa zasady
dokonywania rejestracji i korzystania z Konta indywidualnego, sprzedaży produktów Sprzedawcy
za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz określa zasady i warunki świadczenia nieodpłatnych
usług drogą elektroniczną.
1.5. Klient ma możliwość kontaktu ze Sklepem internetowym pod adresem email:
miafashion.pl@gmail.com lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 18:00,
a także w sobotę w godzinach 12:00 – 14:00 pod numerem telefonu +48 784 608 683
1.6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Cyrla Maciejewska prowadząca działalność
gospodarczą pod firmą Mia Fashion ul. 1 Maja 30/40 lokal 44, 95_100 Zgierz, NIP: :
7292603771, Regon : 386893770, widniejąca w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
1.7. Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres e – mail: miafashion.pl@gmail.com lub
pod numerem telefonu + 48 784 608 683 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
1.8. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach
Sklepu Internetowego.

1.9. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1. przeglądarki internetowe opcjonalnie: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera,
Safari.

2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

1.10. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać
dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
1.11. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa firma miafashion.pl zastrzega sobie możliwość
ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły
wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
1.12. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://miafashion.pl oraz pobrać go i
sporządzić jego wydruk.
1.13. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
II. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego https://miafashion.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod https://miafashion.pl, za
pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Mia Fashion Cyryla Maciejewska 93- 184 Łódź ul. 1 Maja 30/40 lokal 44, 95-100
Zgierz Nip: 7292603771, Regon: 386893770, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem
serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002
r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych
osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Miafashion.pl Cyryla Maciejewska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu
Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu
Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta
Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne
lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób
trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
3. dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Miafashion.pl Cyryla
Maciejewska za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi
zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię firmy Miafashion.pl Cyryla

Maciejewska

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Miafashion.pl Cyryla Maciejewska
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze
świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i
organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione
danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa
osób trzecich,
2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Miafashion.pl
5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w
zakresie własnego użytku osobistego,
6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu.

3.8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na
stronę internetową https://miafashion.pl, dokonać wyboru towaru – odzieży, podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na
stronie.
3.9. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do
koszyka.
IV. Składanie zamówienia
4.1. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient
ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu
należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na
stronie.
4.2. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego
Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1. przedmiotu zamówienia,
2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy
oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3. wybranej metody płatności,
4. wybranego sposobu dostawy,
5. czasu dostawy,

4.3. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”.
4.4. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Miafashion.pl Cyryla
Maciejewska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne

potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o
której mowa powyżej.
4.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
4.8. Dokument zakupu otrzymają Państwo drogą elektroniczną po doręczeniu zamówienia.
4.9. Do zwrotu, reklamacji nie wymagany jest dokument zakupu, tylko wypełniony druk
odstąpienia od umowy, załączony do paczki.
V. Dostawa
5.1. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską – Furgonetka.pl, która
współpracuje z firmą DPD, InPost, Gls,Dhl, Ups, Paczkomaty 24/7 lub odbiór osobisty. Koszty
dostawy są podane przez firmę kurierską Furgonetka.pl przy wyborze przewoźnika.
5.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez
Klienta Zamówienia.
5.3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://miafashion.pl, pobrać go, sporządzić
jego wydruk, odręcznie wypełnić lub wysłać e-mail : miafashion.pl@gmail.com.
5.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych
postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres
e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia,
specyfikacji Zamówienia, faktury VAT lub paragonu fiskalnego.
VI. Ceny, metody płatności, termin płatności
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Zamawiając dostawę do domu, możecie Państwo zapłacić za zamówiony towar gotówką przy
odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

1. przelewem mBank 81114020040000310280381333 w walucie PLN
2. kartą płatnicza
3. za pobraniem – przy wyborze przewoźnika Furgonetka.pl
4. odbiór osobisty zamówionego towaru w siedzibie firmy 95-100 ul. 1 Maja 30/40 lokal 44,
95-100 Zgierz, forma płatności gotówka lub karta płatnicza.

6.3. Termin płatności. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności kartą
płatniczą, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5
dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy.
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego przysługuje
prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając
stosowne oświadczenie w dowolnej formie w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Miafashion.pl
Cyryla Maciejewska, ul. 1 Maja 30/40 lokal 44, 95-100 Zgierz, podany w niniejszym Regulaminie.
Klient zobowiązuje się dostarczyć towar w ciągu kolejnych 14 dni, od momentu przesłania
oświadczenia.
7.2. Oświadczenie powinno zawierać: Dane sklepu, Data zawarcia umowy, Nazwa Towaru, Cena,
Dane kupującego wraz z danymi do zwrotu należności.
7.3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa uważana jest za
niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na
poniższy adres:
Miafashion.pl
Cyryla Maciejewska
ul. 1 Maja 30/40 lokal 44
95-100 Zgierz

7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób,
zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
7.6. Jeśli konsument odstępuje od umowy to Sklep nie później jak w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Panu/Pani wszystkie otrzymane
płatności, w tym zostanie zwrócony najtańszy koszt dostarczenia towaru. Jeżeli wybrali Państwo
sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy – zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sklep wówczas Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych, dodatkowych kosztów.
VIII. Reklamacje dotyczące towarów.
8.1. Miafashion.pl Cyryla Maciejewska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego
konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży
Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych
warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu należy kierować na adres e-mail : miafashion,pl@gmail.com. Miafashion.pl
Cyryla Maciejewska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a
gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona.
8.3. Miafashion.pl Cyryla Maciejewska nie jest producentem towarów. Producent ponosi
odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres
wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość Klient
może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie,
którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4. Miafashion.pl Cyryla Maciejewska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni
poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i
zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez
Klientów.
8.5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Miafashion.pl Cyryla Maciejewska o
wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
8.6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
8.7. Miafashion.pl Cyryla Maciejewska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w
terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy
reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Miafashion.pl Cyryla Maciejewska,
a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane
sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania
cywilnego.
9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe
przepisy prawa polskiego.
X. Kodeks dobrych praktyk
Zobowiązujemy się do przestrzegania ogólnie przyjętych standardów etycznych, w tym do
podstawowych zasad:

1. Prowadzenie działań ukierunkowanych na zadowolenie naszych Klientów poprzez
dostarczenie im produktu najlepszej jakości, któremu towarzyszy profesjonalne doradztwo i
rzetelna obsługa.
2. Rzetelne i uczciwe przekazywanie wszelkich posiadanych informacji i niewprowadzanie
świadomie Klienta w błąd, jeżeli danej informacji nie posiadamy.
3. Regularne monitorowanie dostępności oferty sklepowej oraz jak najszybsze reagowanie na
zaistniałe błędy.
4. Lojalność i gotowość do współpracy oraz podejmowanie każdego zlecenia z
zaangażowaniem.
5. Proponowanie Klientowi skorzystania z innego rozwiązania jeżeli uznamy, że nie posiadamy

produktu, który jest odpowiedzią na Jego oczekiwania.
6. Polubowne rozwiązywanie wszelkich konfliktów.
7. Niewypowiadanie nieprawdziwych lub obraźliwych informacji na temat innych firm czy
produktów.
8. Przekazywanie ważnych informacji i decyzji Klientowi w sposób zrozumiały i bez zbędnej
zwłoki.
9. Nieuchylanie się od wywiązywania z zobowiązań.
10. Dbanie o bezpieczeństwo powierzonych nam danych.
11. Kierowanie się takimi wartościami jak: sprawiedliwość, prawość, uczciwość.